Εργασιακό ωράριο νηπιαγωγών σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία
(Φ32.1/771/Γ1/713/03-08-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το ωράριο εργασίας των νηπιαγωγών στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, σας κάνουμε γνωστό ότι δεν υπάρχει διάκριση στις οργανικές θέσεις των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και κατά συνέπεια όλες/οι οι νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα επιλογής. Επομένως στην αρχή της χρονιάς, το εκπαιδευτικό προσωπικό με απόφαση του θα ορίζει ποια/ος θα αναλάβει το κλασικό τμήμα και ποιες/οι το ολοήμερο τμήμα.

Για λόγους αρχής, σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί συμφωνία για την κατανομή των τμημάτων, προτεραιότητα για επιλογή έχουν οι νηπιαγωγοί με τα περισσότερα μόρια τοποθέτησης. Οι νηπιαγωγοί που θα αναλάβουν το ολοήμερο τμήμα ακολουθούν εναλλασσόμενο ωράριο εργασίας.

Όσον αφορά στο ημερήσιο   εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αυτό   είναι ενιαίο, προγραμματίζεται από κοινού και εφαρμόζεται από τις δύο νηπιαγωγούς του τμήματος. Οι δραστηριότητες του προγράμματος κατανέμονται σε όλο το χρονικό διάστημα της παραμονής των παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Για παιδαγωγικούς λόγους η συχνότητα εναλλαγής στο ωράριο δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μιας εβδομάδας ούτε μεγαλύτερη του μηνός.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ